VEDTÆGTER I MTB SØNDERBORG

§ 1 Navn og hjemsted
Klubbens navn er MTB Sønderborg, i daglig tale MTBS. Klubbens hjemsted er Sønderborg Kommune.
Informationssiden for MTB Sønderborg forefindes på klubbens hjemmeside www.mtbs.dk, som er i klubbens ejerskab.

§ 2 Formål
Klubbens formål er at formidle og videreudvikle MTB kørsel i Sønderborg og omegn,

§ 3 Medlemsforhold
Optagelse. Som medlem kan optages enhver, der har interesse i MTB kørsel. Primær kørsel XC. Det er op til den enkelte instruktør at bestemme aldersbegrænsningen på den enkelte aktivitet.
Stk. 1 Medlemskabet kan ophæves, såfremt det vurderes af bestyrelsen, at der arbejdes mod foreningens interesser. Dette kan i yderste konsekvens medføre ekskludering fra klubben.
Stk. 2 Det ekskluderede medlem skal have mulighed for at møde op til næstkommende generalforsamling og forsvarer sin ekskludering.

§ 4  Kontingent
Kontingentet betales 1 gang årligt ultimo januar. Kontingentet indbetales via klubkonto. Ved manglende indbetaling efter 30 dage må medlemskabet anses for værende ophørt
Stk. 1 Kontingent fastsættes af den siddende bestyrelse og udmeldes ultimo november måned. Udmeldelse kan ske til enhver dato, men forudbetalt kontingent refunderes ikke

§ 5 Foreningens ledelse
Klubbens bestyrelse, der også repræsenterer klubben udadtil. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen består af følgende personer: Formand, sekretær, kasserer og to menige medlemmer. Valgperioden er to år. Genvalg kan finde sted. Der vælges to bestyrelsesmedlemmer på ulige årstal og tre bestyrelsesmedlemmer på lige årstal. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Til bestyrelsen hører en suppleant. Bestyrelsessuppleanten vælges hvert år. Der vælges to revisorer. Valgperioden er to år. Der vælges en revisor hvert år. Der vælges bestyrelse ud fra nummersystem 1 2 3 4 5

§ 6 Økonomi
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere
bestyrelsesmedlem i forening.
Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af
kontingent samt betaling af regninger. Kassereren kan råde over foreningens konti,
herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom.
Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.
Ligeledes skal låneoptagelse på mere end 50000.- kr. godkendes af
generalforsamlingen."

Regnskabsåret følger kalenderåret. Bestyrelsen udarbejder årsregnskab. Regnskabet skal indeholde resultatopgørelse over driften samt status. Dette regnskab revideres og skal godkendes af generalforsamlingen. 
Revisorerne skal hvert år gennemgå årsregnskabet og påse, at det er regnskabsmæssigt korrekt, og at indtægter og udgifter er udtryk for rimelige dispositioner. Revisorerne skal forsyne årsregnskabet med en påtegning. Revisorerne har til enhver tid adgang til at påse bogføring og foreningens beholdninger.

stk.1 Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningens indgåede forpligtigelser. Det er alene foreningen, som hæfter med dens respektive formue. Foreningens medlemmer og bestyrelses medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse ud over kontingentforpligtigelsen. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer har ikke krav på nogen del af forenings formue eller udbytte af nogen art.

§ 7 Generalforsamling
Generalforsamlingen der er foreningens højeste myndighed afholdes hvert år i januar måned
Ordinær generalforsamling indvarsles med mindst 30 dages varsel ved opslag på Facebook samt hjemmesiden www.mtbs.dk.
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

Alle medlemmer har ret til at deltage i generalforsamlingen. Alle som er medlem af klubben har stemmeret. Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer som er fyldt 18 år. 

Afgørelser på generalforsamlingen træffes almindeligvis ved almindeligt stemmeflertal.
Vedtægtsændringer kræver at mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer er for forslaget

§ 8 Dagsorden
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar med følgende dagsorden: 
pkt.1. Valg af dirigent og en referent
pkt.2. Bestyrelsens beretning.
pkt.3. fremlæggelse af regnskab her under godkendelse af regnskab og præsentation af budget.
pkt.4. Indkomne forslag.
pkt.5. Valg. 
pkt.6. Eventuelt.

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, som i § 7 men dog med 14 dages indvarsling og 1 uge til forslags behandling

§ 10 Særlige bestemmelser
Som medlem af MTB Sønderborg skal man bærer hjelm uanset om det er træning eller løb på MTB, og være med til at overholde almindelige færdselsregler. Vi repræsenterer klubben / samt bynavn når vi er ude på tur.

§ 11 Opløsning
Klubben kan opløses efter vedtagelse på en til formålet indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Klubben kan kun opløses, når 2/3 af de fremmødte stemmer herfor (se indkaldelse jf. § 9).
stk.1 Opløsning af MTB Sønderborg tilgodeses velgørende formål i Sønderborg kommune

Vedtægterne er vedtaget ved stiftende general forsamling den 16. januar 2013
Vedtægterne er opdateret ved general forsamlingen den 03 april 2014
Vedtægterne er opdateret ved general forsamlingen den 26 januar 2023
Vedtægterne er opdateret ved general forsamlingen den 18 januar 2024

Download vedtægter som PDF